Rezerwaty przyrody

„Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi." (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe obejmują tereny o wyjątkowych wartościach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i szczególnych walorach krajobrazowych.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody, zwane dawniej zabytkami, to pojedyncze obiekty przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia na niedużej powierzchni, o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej. Ochroną pomnikową obejmowane są okazałe drzewa (o imponujących rozmiarach lub interesującym pokroju), krzewy, źródła, wodospady, skałki, głazy narzutowe, jaskinie.