Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

„Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi." (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)

Na terenie Nadleśnictwa Drewnica usytuowanych jest 8 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 606,93 ha.

 

Dębina – rezerwat częściowy, leśny, położony w pobliżu wsi Ostrówek. Utworzony w 1952 roku, najstarszy rezerwat w województwie mazowieckim. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu liściastego lasu mieszanego o charakterze zespołu naturalnego dębowo-grabowego z udziałem jesionu, wiązu i lipy. Można tu zobaczyć okazałe ponad 200-letnie dęby szypułkowe. Teren rezerwatu posiada również wartości geologiczne dzięki licznie występującym głazom narzutowym. Powierzchnia - 52,80 ha. 

 

Grabicz- rezerwat częściowy, faunistyczny, położony w Kobyłce, utworzony w 1978 roku. Pierwotnym celem ochrony było zachowanie jeziora stanowiącego ostoję wielu gatunków ptaków. Z powodu wahania się poziomu wód jeziora, zmniejszyła się liczba bytujących ptaków wodnych.  Powierzchnia – 29,34 ha. Obok rezerwatu prowadzi ścieżka rowerowa, będąca fragmentem szlaku turystycznego Bitew Warszawskich.

 

Łęgi Czarnej Strugi – rezerwat leśny, częściowy w dolinie rzeki Czarnej Strugi. Utworzony w 1980 roku. Położony w gminie Nieporęt, powiat Legionowo. Cel ochrony to zachowanie fragmentu naturalnych lasów łęgowych charakterystycznych dla Kotliny Warszawskiej. Najpiękniejszy wiosną, gdy kwitną rośliny runa leśnego tzw. aspekt wiosenny. Powierzchnia – 38,52 ha. Szlaki turystyczne prowadzą przez środek i po obrzeżach rezerwatu.

 

Bagno Jacka - rezerwat częściowy, torfowiskowy w Wesołej, utworzony w 1981 roku. Cel ochrony: zachowanie torfowiska przejściowego. Powierzchnia – 19,45 ha.

 

Horowe Bagno - rezerwat torfowiskowy objęty ochroną częściową. Położony w kompleksie leśnym miedzy Markami i Zielonką. Utworzony w 1988 roku. Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanego obszaru wilgotnych lasów, torfowisk i wód ze stanowiskami licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych. Ostoja i miejsce rozrodu licznych gatunków zwierząt. Powierzchnia – 44,41 ha.

 

Puszcza Słupecka -rezerwat częściowy, leśny, utworzony w 1993 roku. Położony w gminie Nieporęt, powiat Legionowo. Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanych zbiorowisk leśnych i łęgów, grądów i borów, z bogatymi stanowiskami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem (wawrzynek wilczełyko, kilka gatunków storczyków). Powierzchnia – 160,56 ha.

 

Kawęczyn -rezerwat częściowy, leśny, w Warszawie dzielnica Rembertów, utworzony w 1998 roku. Cel ochrony to zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ciepłolubnych gatunków roślin naczyniowych. Powierzchnia – 69,56 ha.

 

Mosty Kalińskie – to najmłodszy rezerwat na terenie Nadleśnictwa Drewnica, powołany w 2015 roku. Ten krajobrazowy rezerwat częściowy, położony w Lasach Okuniewsko – Rembertowskich, zajmuje na terenie nadleśnictwa powierzchnię 192,29 ha.  Celem ochrony jest zachowanie fragmentu doliny rzeki Długiej wraz z mozaiką towarzyszących jej siedlisk leśnych i otwartych. Stwierdzono tu 23 gatunki roślin chronionych (12 naczyniowych i 11 gatunków mchów), wśród których wyróżnia się zagrożony w skali kraju czarcikęsik Kluka. Cenne siedliska zamieszkują takie gatunki zwierząt jak bocian czarny, wydra, żmija zygzakowata.