Hodowla lasu

Hodowla lasu – rozwinęła się w trosce o zabezpieczenie użytków leśnych, wtedy gdy podjęto starania, aby na miejsce usuwanych powstały nowe drzewostany. Zadaniem hodowli lasu jest odnowienie i pielęgnowanie drzewostanów, to jest hodowanie ich w celu zaspokajania zapotrzebowania gospodarki narodowej na produkty drzewne oraz zabezpieczania zdrowotnych, kulturalnych i ochronnych potrzeb kraju.

Ochrona lasu

Celem ochrony lasu jest ograniczanie lub w ogóle zapobieganie zagrożeniom powodowanym przez niekorzystne oddziaływanie czynników natury ożywionej, nieożywionej oraz powodowanych przez człowieka.

Urządzanie lasu

Obręby leśne:

Łowiectwo

Łowiectwo to element ochrony środowiska przyrodniczego – tak mówi ustawa „Prawo łowieckie" z 13 października 1995 r. Oznacza ochronę zwierząt łownych zwanych zwierzyną i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i stanowi dobro ogólnonarodowe. Gospodarowaniem tym dobrem zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim czasami leśnicy w specjalnie w tym celu utworzonych ośrodkach hodowli zwierzyny.

Ochrona przyrody

„Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi." (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)