Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadzorowane

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

• organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Na podstawie porozumień zawartych ze starostami powiatów mińskiego i wyszkowskiego, prowadzony jest nadzór nad lasami innej własności na obszarze 5 503 ha.

W załączniku dane kontaktowe do pracowników Służby Leśnej sprawujących nadzór nad lasami prywatnymi w poszczególnych gminach.

Więcej na ten temat:

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

 


Przekazanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica informuje, że z dniem 31 marca 2017 roku ulega rozwiązaniu Porozumienie z dnia 25 lutego 2014 roku o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte ze Starostą Wołomińskim na podstawie art. 5 ust 3 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.).

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica informuje również, że na podstawie z art. 35 ust 2 ustawy o lasach, właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa będzie udzielana bezpłatnie pomoc w formie doradztwa w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej na pisemny wniosek zainteresowanego.

W związku z powyższym informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku na terenie gmin: Radzymin, Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Dąbrówka, Klembów i Tłuszcz wszystkie sprawy dotyczące m. in. cechowania drewna, wystawienia właścicielowi lasu prywatnego świadectwa legalności pozyskania drewna i wydawania decyzji administracyjnych na postawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach dla właścicieli lasów objętych Inwentaryzacją Stanu Lasu oraz art 24 w związku z art. 13 ustawy o lasach dotyczących lasów posiadających aktualny Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będą prowadzone przez Starostę Powiatowego w Wołominie.


Monitoring lasów

w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Szczegóły na stronie ministerstwa.

Pismo Ministerstwa Środowiska w załączeniu.