Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadzorowane

Lasy prywatne stanowią ok. 19 proc. lasów w Polsce. Starostwie powierzyli prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną Lasom Państwowym na ok. 50 proc. powierzchni lasów prywatnych. Nadleśnictwo Drewnica prowadzi powierzony nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych o powierzchni 4345,79 ha, w tym 993,23 ha na terenie Powiatu Mińskiego oraz 3352,56 ha na terenie Powiatu Wyszkowskiego.

ZADANIA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LASÓW

Właściciele lasów na podstawie art. 13 ust 1 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o lasach są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz ich ochrony, a w szczególności do:

 1. zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
 2. ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
 3. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
 4. przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
 5. racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
 • pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.
 1. w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:
 • wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
 • zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
 • ochrony gleby i wód leśnych.
 1. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zadania właścicieli lasów określa, w drodze decyzji, starosta.

Obowiązkiem właścicieli lasów jest również cechowanie drewna
(art. 14a ustawy o lasach)

Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – w tym prywatnych cechuje starosta (lub, na podstawie zawartego porozumienia – nadleśniczy), który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskanego drewna.

DORADZTWO W ZAKRESIE GOSPODARKI LESNEJ

Każdy właściciel lasu (na podstawie art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy o lasach) może zgłosić się z wnioskiem o udzielenie doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej lub zalesiania. O ogólne doradztwo w zakresie gospodarki leśnej można również wnioskować telefoniczne bezpośrednio do pracowników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w terenie (tel. do kontaktu podane poniżej) lub do pracownika Nadleśnictwa Drewnica zajmującego się sprawami lasów niepaństwowych – Agnieszka Sokołowska, tel. +48 22 781 62 09 wew. *336

Oprócz doradztwa w zakresie gospodarki leśnej i zalesiania Lasy Państwowe prowadzą również  odpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, poparty opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nadleśniczy może udostępnić nieodpłatnie sadzonki drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych) - zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

Nadleśniczy może, na podstawie umowy z właścicielem lasu, organizować wykonywanie zadań gospodarczych w lesie, łącznie ze sprzedażą drewna.

Wzór Wniosku o doradztwo w zakresie gospodarki leśnej można pobrać w sekcji „MATERIAŁY DO POBRANIA”.

 

NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) Starosta sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa może powierzyć w drodze porozumienia nadzór nadleśniczemu właściwego terenowo nadleśnictwa.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica sprawuje powierzony nadzór nad gospodarką leśną
na terenie gmin Wyszków i Zabrodzie w Powiecie Wyszkowskim oraz gmin Halinów, Sulejówek i Stanisławów w Powiecie Mińskiem. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o sposobie prowadzenia nadzoru w poszczególnych powiatach.

 

POWIAT WOŁOMIŃSKI

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Wołomińskiego sprawuje Starosta Wołomiński. W celu uzyskania informacji
o procedurach dotyczących pozyskiwania i cechowania drewna oraz wydawania świadectw legalności pozyskanego drewna, zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach oraz
opisu taksacyjnego lasu na potrzeby wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej należy kontaktować się z:

Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin tel. (22) 346 11 00
e-mail: wos@powiat-wolominski.pl

 

POWIAT MIŃSKI
GMINY HALINÓW, SULEJÓWEK i STANISŁAWÓW

Nadleśnictwo Drewnica prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych na terenie gmin Halinów, Sulejówek i Stanisławów na podstawie Porozumienia z dn. 30 grudnia 2021 r. pomiędzy Starostą powiatu Mińskiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica.

Pracownicy prowadzący powierzony nadzór nad gospodarką leśną na terenie poszczególnych gmin:

HalinówSulejówekStanisławów -  Marcin Młudziński (tel. 605 315 013)

                    

dyżur telefoniczny: wtorki w godzinach 08:00 – 12:00

 

Procedura cechowania drewna i wydawania świadectwa legalności pozyskanego drewna na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty – Powiat Miński - Gminy Halinów, Sulejówek i Stanisławów

 1. Właściciel lasu, który zamierza pozyskać drewno składa do Nadleśnictwa Drewnica „Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna”. Do wniosku dołączyć należy:
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące) lub inny aktualny dokument potwierdzający własność lasu.
 • jeżeli las stanowi współwłasność, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na pozyskanie drewna wszystkich współwłaścicieli wraz z ich aktualnym adresem zamieszkania.
 • podpisaną „Klauzulę informacyjną o sposobie przetwarzania danych osobowych”.

Wniosek można złożyć do Nadleśnictwa Drewnica:

 • osobiście – do sekretariatu Nadleśnictwa przy ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
 • za pośrednictwem poczty na adres: Nadleśnictwo Drewnica ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /pgl_lp_1703/SkrytkaESP

więcej informacji o dostarczaniu dokumentów elektronicznych: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_drewnica/dane_teleadresowe/esp

 • za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl (dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu).
 1. Wniosek przekazywany jest do pracownika nadleśnictwa właściwego ze względu na położenie lasu. Pracownik Nadleśnictwa kontaktuje się z wnioskodawcą na podany we wniosku nr. telefonu w celu omówienia procedur i umówienia oględzin w lesie. Podczas oględzin, po weryfikacji tożsamości właściciela lasu na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz określeniu czy UPUL oraz stan lasu pozwala na wycięcie określonej masy lub liczby drzew pracownik Nadleśnictwa doradza, na wniosek Właściciela lasu, w jaki sposób wykonać zabieg w lesie.
 2. Po wykonaniu zabiegu Właściciel lasu kontaktuje się (telefonicznie lub osobiście) z pracownikiem Nadleśnictwa w celu legalizacji pozyskanego drewna.
 3. Pracownik Nadleśnictwa dokonuje obmiaru pozyskanego drewna (dłużyce lub drewno ułożone w stosach), znakuje pomierzone drewno cechą oraz wydaje właścicielowi „Świadectwo legalności pozyskanego drewna”. Uzupełniany jest również „Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna” w części dotyczącej sposobu załatwienia sprawy.

Wzory Wniosku o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna, Oświadczenia współwłaścicieli oraz Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są do pobrania w sekcji „MATERIAŁY DO POBRANIA”.

Pytania dotyczące procedury wydawania świadectw legalności i cechowania drewna można kierować do pracowników nadleśnictwa sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w terenie (nr. telefonów podane powyżej) lub pracownika Nadleśnictwa Drewnica zajmującego się sprawami lasów niepaństwowych – Agnieszka Sokołowska tel. +48 22 781 62 09 wew. *336

Wzór Wniosku o doradztwo w zakresie gospodarki leśnej dostępny jest do pobrania w sekcji „MATERIAŁY DO POBRANIA”.

 

Zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

Opis taksacyjny lasu na potrzeby wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej.

Zezwolenie na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa.

O wydanie Zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, Opisu taksacyjnego lasu na potrzeby wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej lub wydanie zezwolenia na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa należy zgłosić się do:

Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki

adres Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Mińskiego:

http://bip.powiatminski.pl/strona-197-starostwo_powiatowe.html

 

POWIAT WYSZKOWSKI
GMINY WYSZKÓW I ZABRODZIE

Nadleśnictwo Drewnica prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych na terenie gmin Wyszków i Zabrodzie na podstawie Porozumienia z dn. 30 grudnia 2021 r. pomiędzy Starostą powiatu Wyszkowskiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica.

Pracownicy prowadzący powierzony nadzór nad gospodarką leśną na terenie poszczególnych gmin:

Wyszków – Mariusz Wierzbicki (tel. 607 053 332)

dyżur telefoniczny: wtorki w godzinach 08:00 – 10:00

 

Zabrodzie – Piotr Stadnik (tel. 605 315 011)

dyżur telefoniczny: środy w godzinach 08:00 – 10:00

 

Procedura cechowania drewna i wydawania świadectwa legalności pozyskanego drewna na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty – Powiat Wyszkowski - Gminy Wyszków i Zabrodzie

 1. Właściciel lasu, który zamierza pozyskać drewno składa wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie. W celu uzyskania informacji o procedurze złożenia wniosku oraz wymaganych załącznikach właściciel lasu powinien zgłosić się do:

 

Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków, tel. (029) 743 59 45- 46
e- mail: ochronasrodowiska@powiat-wyszkowski.pl

 1. Wypełniony wniosek właściciela lasu przekazywany jest przez Starostwo do Nadleśnictwa Drewnica. Pracownik Nadleśnictwa zajmujący się nadzorem nad prowadzeniem gospodarki leśnej w terenie kontaktuje się z właścicielem lasu w celu omówienia procedur, weryfikacji wniosku z zapisami UPUL lub decyzją starosty i/lub umówienia terminu oględzin w terenie.
 2. Pracownik Nadleśnictwa (na wniosek właściciela lasu) dokonuje oględzin i udziela doradztwa dotyczącego prowadzenia gospodarki w lesie lub wykonania zabiegu gospodarczego.
 3. Po wykonaniu zabiegu Właściciel lasu kontaktuje się (telefonicznie lub osobiście) z pracownikiem Nadleśnictwa w celu ustalenia terminu obmiaru i legalizacji pozyskanego drewna.
 4. Pracownik Nadleśnictwa, po weryfikacji tożsamości właściciela lasu na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem dokonuje obmiaru pozyskanego drewna (dłużyce lub drewno ułożone w stosach), znakuje pomierzone drewno cechą oraz wydaje właścicielowi „Świadectwo legalności pozyskanego drewna”. Uzupełniany jest również „Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna” w części dotyczącej sposobu załatwienia sprawy.

 Zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

Opis taksacyjny lasu na potrzeby wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej.

Zezwolenie na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa.

O wydanie Zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, Opisu taksacyjnego lasu na potrzeby wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej lub wydanie zezwolenia na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa należy zgłosić się do:

Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków, tel. (029) 743 59 45- 46
e- mail: ochronasrodowiska@powiat-wyszkowski.pl

Pytania dotyczące procedury wydawania świadectw legalności i cechowania drewna można kierować do pracowników nadleśnictwa sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w terenie (nr. telefonów podane powyżej) lub pracownika Nadleśnictwa Drewnica zajmującego się sprawami lasów niepaństwowych – Agnieszka Sokołowska, tel. +48 22 781 62 09 wew. *336

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka.

O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, jednakże przyznawana im pomoc obejmuje jedynie koszty założenia uprawy leśnej tzw. wsparcie na zalesienie. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się załączniku: PRZEWODNIK PO DZIAŁANIU INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW PROW 2014 - 2020

 

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

 


Przekazanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica informuje, że z dniem 31 marca 2017 roku ulega rozwiązaniu Porozumienie z dnia 25 lutego 2014 roku o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte ze Starostą Wołomińskim na podstawie art. 5 ust 3 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.).

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica informuje również, że na podstawie z art. 35 ust 2 ustawy o lasach, właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa będzie udzielana bezpłatnie pomoc w formie doradztwa w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej na pisemny wniosek zainteresowanego.

W związku z powyższym informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku na terenie gmin: Radzymin, Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Dąbrówka, Klembów i Tłuszcz wszystkie sprawy dotyczące m. in. cechowania drewna, wystawienia właścicielowi lasu prywatnego świadectwa legalności pozyskania drewna i wydawania decyzji administracyjnych na postawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach dla właścicieli lasów objętych Inwentaryzacją Stanu Lasu oraz art 24 w związku z art. 13 ustawy o lasach dotyczących lasów posiadających aktualny Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będą prowadzone przez Starostę Powiatowego w Wołominie.


Monitoring lasów

w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Szczegóły na stronie ministerstwa.

Pismo Ministerstwa Środowiska w załączeniu.