Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

W zasięgu tertorialnym Nadleśnictwa Drewnica znajduje się 9 obszarów Natura 2000:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków:

- Dolina Dolnego Bugu (PLB 140001)

 W krajobrazie dominują łąki i pastwiska zalewane wiosennymi wodami roztopowymi. Wzdłuż rzeki Bug zachowały się fragmentami dość duże płaty zbiorowisk łęgowych, głównie łęgów wierzbowych oraz łęgów wiązowo-dębowo-jesionowych. Występujące liczne wysepki i piaszczyste łachy oraz starorzecza sprzyjają bytowaniu wielu gatunków ptaków.

- Dolina Liwca (PLB 140002)

Obszar obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do ujścia rzeki do Bugu, z łąkami i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach. W dolinie przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują łęgi olszowe i olszowo-jesionowe oraz niewielkie kompleksy leśne, z dominującym udziałem sosny.

  • specjalne obszary ochrony siedlisk

- Krogulec (PHL 140008)

Obszar obejmuje dwa niewielkie zbiorniki wodne o nazwie Krogulec i Glinianka. Obydwa zbiorniki wodne stanowią stanowisko strzebli błotnej.

- Łęgi Czarnej Strugi (PHL 140009)

Praktycznie cały obszar (97%) zajmują lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Największą wartość przyrodniczą ma środkowa część obszaru z górnym piętrem drzewostanu wykształconym przez olszę czarną i wiąz szypułkowy.

- Ostoja Nadbużańska (PHL 140011)

Naturalna dolina dużej rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach.

- Wydmy Lucynowsko - Mostowieckie (PHL 140013)

Są to zarówno tereny leśne, nieużytki czy też niewielkie płaty gruntów rolniczych o bardzo zróżnicowanej rzeźbie. Występują cenne zbiorowiska roślinne na piaszczystych, ubogich glebach.

- Poligon Rembertów (PHL 140034)

- Strzebla Błotna w Zielonce (PHL 140040)

- Ostoja Nadliwiecka (PHL 140032)