Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Część obszaru Nadleśnictwa Drewnica znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK).

Utworzony w celu ochrony wyróżniającego się krajobrazowo obszaru mającego spełniać funkcje społeczne w postaci zaspokajania potrzeb turystycznych i wypoczynkowych. Ważną rolą obszaru jest również spełnianie funkcji korytarza ekologicznego.

Obszar WOCHK podzielno na trzy strefy:

·         strefę szczególnej ochrony ekologicznej obejmującej najbardziej wyróżniające się elementy środowiska przyrodniczego,

·         strefę ochrony urbanistycznej obejmującej wybrane tereny miejskie i wiejskie, posiadające duże wartości przyrodnicze a zagrożone przez zabudowę,

·         pozostałe obszary.