Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Drewnica jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo Drewnica składa się z dwunastu leśnictw zgrupowanych w trzech obrębach (Drewnica, Tłuszcz, Zielonka).

Nadleśniczy

Jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego

Odpowiada za całokształt strefy produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej

Prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego.

Leśnictwa

Są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Inżynier Nadzoru


Do zadań inżynierów nadzoru należy: prowadzenie kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwie w zakresie ustalonym przez nadleśniczego lub zastępcę nadleśniczego. Współpracują z zastępcą nadleśniczego w sprawach dot. planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych, prowadzą sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji.

Główny Księgowy

Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Sekretarz

Sekretarz Nadleśnictwa Drewnica kieruje działem Administracyjno-Gospodarczym i zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury oraz naliczanie opłaty środowiskowej.

Specjalista ds. pracowniczych

Podlega bezpośrednio nadleśniczemu i prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

 

Posterunek Straży Leśnej

Jest to komórka organizacyjna przy nadleśnictwie, powołana do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywania innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Stanowisko ds. edukacji

Podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy: prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa, udostępnianie informacji publicznej, udostępnianie lasów dla potrzeb turystyki, całokształt spraw związanych z ochroną przyrody.