Wydawca treści Wydawca treści

Projekt Unijny PIOS.05.01.00-00-177/09-00

Projekt realizowany w ramach działania 5.1.3  priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Tytuł projektu: "Ochrona przyrodniczo cennych obszarów chronionych przez koncentrację ruchu turystycznego"

 

Nr zarejestrowanego wniosku o dofinansowanie: POIS.05.01.00-00-177/09

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.08.2012

Zakładany koszt całkowity projektu: 1 618 297,57 zł

Poziom dofinansowania ze środków zewnętrznych: 85 %

 

1. Ochrony miejsc bytowania gatunków chronionych na terenie Obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu – miejscowość Fidest/k Wyszkowa

2. Ochrony szczególnie cennych siedlisk liściastych o charakterze lasów naturalnych na terenie Rezerwatu Przyrody „Dębina" – miejscowość Ostrówek/k Klembowa

3. Ochrony siedlisk i gatunków chronionych na terenie Obszaru Natura 2000 „Łęgi Czarnej Strugi" – miejscowość Jaworówka/k Marek

4. Ochrony siedlisk i gatunków fauny i flory Obszaru Natura 2000 „Poligon Rembertów" przed niekontrolowaną turystyką – Wesoła – Warszawa

5. Ochrony siedlisk cennych gatunków roślin występujących na terenie Rezerwatu Przyrody „Kawęczyn" – Wygoda/Warszawa

 

Więcej informacji w zakładce obiekty edukacyjne