Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKT OCHRONY GATUNKÓW I SIEDLISK W LASACH PAŃSTWOWYCH

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako jednostki realizującej projekt (JRP)

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmował wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

 

 

Katalog wykonanych prac:

 • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska,
 • zabiegi czynnej ochrony siedlisk (w tym np. ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe łąk, budowa zastawek, przegród, blokowanie rowów melioracyjnych w celu utrzymania określonego uwilgotnienia),
 • zabiegi czynnej ochrony gatunków (w tym: wieszanie budek lęgowych, budowa platform lęgowych, zabezpieczanie miejsc rozrodu, lęgowisk, zimowisk, sadzenie roślin żywicielskich dla motyli i in.),
 • zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (np. czeremchy amerykańskiej, rdestowców),
 • monitorowanie występowania gatunków chronionych,
 • kanalizacja ruchu turystycznego (np. tworzenie i wyposażenie ścieżek edukacyjnych, tras nordic walking),
 • ograniczenie drapieżnictwa (duże zagrożenie dla chronionych gatunków ptaków stanowią drapieżniki, których presję ograniczano w różny sposób, np. przez odstrzał, odłów i wywiezienie w dalsze rejony, zastosowanie odstraszających preparatów).

Zasięg realizacji projektu pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" Mapa 1. Nadleśnictwa biorące udział w projekcie oraz obszary Natura 2000, na których był on realizowany

 

Mapa 1. Nadleśnictwa biorące udział w projekcie oraz obszary Natura 2000, na których był on realizowany

 

 

 

 

Liczba obszarów Natura 2000, na których były prowadzone działania: 117

Liczba RDLP realizujących projekt: 16

Liczba nadleśnictw realizujących projekt: 114

 

Efekty projektu

Najistotniejszym rezultatem projektu była powierzchnia siedlisk, których stan ochrony został poprawiony bądź wzmocniony poprzez przeprowadzone działania ochrony czynnej.

 • powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI):
  14 893 ha
 • liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 30 szt.
 • liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 32 szt.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 305 005,14 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 23 379 179,85 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 19 872 302,87 zł


Projekt Unijny PIOS.05.01.00-00-177/09-00

Projekt realizowany w ramach działania 5.1.3  priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Tytuł projektu: "Ochrona przyrodniczo cennych obszarów chronionych przez koncentrację ruchu turystycznego"

 

Nr zarejestrowanego wniosku o dofinansowanie: POIS.05.01.00-00-177/09

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.08.2012

Zakładany koszt całkowity projektu: 1 618 297,57 zł

Poziom dofinansowania ze środków zewnętrznych: 85 %

 

1. Ochrony miejsc bytowania gatunków chronionych na terenie Obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu – miejscowość Fidest/k Wyszkowa

2. Ochrony szczególnie cennych siedlisk liściastych o charakterze lasów naturalnych na terenie Rezerwatu Przyrody „Dębina" – miejscowość Ostrówek/k Klembowa

3. Ochrony siedlisk i gatunków chronionych na terenie Obszaru Natura 2000 „Łęgi Czarnej Strugi" – miejscowość Jaworówka/k Marek

4. Ochrony siedlisk i gatunków fauny i flory Obszaru Natura 2000 „Poligon Rembertów" przed niekontrolowaną turystyką – Wesoła – Warszawa

5. Ochrony siedlisk cennych gatunków roślin występujących na terenie Rezerwatu Przyrody „Kawęczyn" – Wygoda/Warszawa

 

Więcej informacji w zakładce obiekty edukacyjne