Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

W związku z wdrożeniem standardów odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC FSC-NSTD-FM-PL (punkt 6.4 zasad i kryteriów FSC) na terenie Nadleśnictwa Drewnica wyznaczone zostały ekosystemy reprezentatywne.

Ekosystemy reprezentatywne, zwane również ekosystemami referencyjnymi, to obszary, na których, w celu zachowania i obserwowania zachodzących w nich naturalnych procesów ekologicznych, nie prowadzi się działań gospodarczych.

W pierwszej kolejności jako ekosystemy referencyjne w nadleśnictwie wyznaczane zostały powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. W grupie tej znalazły się m.in.: rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, wybrane strefy ochrony całorocznej ptaków, wybrane cenne przyrodniczo siedliska, grunty pozostawione do naturalnej sukcesji, a także bory i lasy bagienne.

Wyznaczone powierzchnie ekosystemów reprezentatywnych są weryfikowane i sukcesywnie uzupełniane.

Szczegółowa lokalizacja tych obszarów została przedstawiona na załączonej poniżej mapie.