Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Zielonka"

Nadleśnictwo Drewnica informuje, że decyzją Ministra Środowiska od 1 grudnia 2017 r. został utworzony OHZ Zielonka.

Decyzją Ministra Środowiska z dniem 1 grudnia 2017 r. obwód łowiecki nr 341 położony w województwie mazowieckim został wyłączony z wydzierżawienia i przekazany w zarząd Nadleśnictwa Drewnica na okres 30 lat tj. do dnia 30 listopada 2047 r., z przeznaczeniem na Ośrodek Hodowli Zwierzyny "ZIELONKA" realizujący cele wyszczególnione w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo łowieckie.

Treść decyzji w załączeniu.


Przekazanie obwodu w zarząd Lasów Państwowych, pozwoli na skuteczną koordynację zadań związanych z prowadzeniem gospodarowania populacjami zwierzyny, w tym zarządzania populacją sarny i dzika w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta St. Warszawy. Warto zaznaczyć, że obwód sąsiaduje bezpośrednio z niezwykle bogatymi i wartościowymi pod względem przyrodniczym rezerwatami przyrody „Bagno Jacka” i „Mosty Kalińskie”. Obwód będzie pełnił rolę ostoi gatunków zwierząt łownych i chronionych występujących na tym terenie.

Bezpośrednie położenie OHZ LP w pobliżu Warszawy, wspomoże działania z zakresu promocji dziczyzny, tradycji łowieckich, historii Polski i bogactwa przyrodniczego terenu. Za utworzeniem ośrodka hodowli zwierzyny (OHZ) w Nadleśnictwie Drewnica, przemawia również potrzeba propagowania ipromocji turystyki łowieckiej oferowanego przez obwody łowieckie.

Wyłączenie obwodu łowieckiego z wydzierżawienia, na terenie zamkniętym (poligon wojskowy), pozwoli również na prowadzenie szeroko zakrojonych badań z zakresu gospodarowania populacjami zwierzyny. Umożliwienie prowadzenia OHZ LP w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, może mieć znaczący wpływ na kierunek gospodarowania populacjami zwierzyny na terenach konfliktowych, w tym obszarach graniczących z aglomeracjami miejskimi. Utworzenie OHZ LP, pozwoli na wypracowanie sposobu postępowania hodowlanego w drzewostanach narażonych na presję łosia oraz zagospodarowania terenów leśnych użytkowanych przez wojsko.

W okresie najbliższych 2-3 lat planuje się wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem obwodu i urozmaiceniem łowiska, co znacząco wpłynie na podniesienie jego wartości i oceny ogólnej. Naprawa i wymiana ogrodzeń poletek żerowych, ich zagospodarowanie oraz założenie nowych ambon, paśników, wprowadzenie wieloletnich mieszanek na poletka łowieckie, to tylko niektóre z tych prac jakie są planowane w najbliższym czasie.

Prawidłowa gospodarka łowiecka, oparta na racjonalnym wykorzystaniu możliwości łowiska oraz zasadach określonych w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym, pozwoli na wypracowanie wzorcowego obwodu łowieckiego we wzajemnej współpracy z Wojskiem Polskim.

Dotychczas Nadleśnictwo współpracowało z ośrodkami nauki przede wszystkim w zakresie turystycznego i rekreacyjnego udostępniania lasu (głównie z SGGW w Warszawie), z uwagi na brak możliwości zarządzania obwodem wyłączonym z wydzierżawienia. Dodatkowo teren obwodu nr 377 ze względu na jego charakter poligonu wojskowego również staje się ciekawym "poligonem badawczym" dla rozwoju nauki w zakresie zarządzania populacjami zwierzyny. Nadleśnictwo widzi potrzebę nawiązania aktywnej współpracy również z Inspektoratem Weterynaryjnym w celu prowadzenia modelowej gospodarki łowieckiej mającej na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zagrożeń epizootycznych chorób wśród zwierzyny w tym ASF u dzików.