Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA DREWNICA

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów będących

w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica

 1. Kod CPV: 09310000-5 – Elektryczność.
 2. Dostawę energii elektrycznej należy realizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 3. Wykaz  punktów   poboru   oraz   istotne   warunki   zamówienia   zostały   zamieszczone   w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1. Łączne zużycie energii dla wszystkich punktów poboru w okresie trwania zamówienia (od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.) szacuje się na  143680 kWh.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin składania ofert:  08.12.2023r. do godz. 12.00

Termin realizacji zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będzie odbywać się od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

 

     Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczony od upływu terminu

składania ofert.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz o sposobie przekazywania dokumentów:

 1. W postępowaniu na dostawę energii elektrycznej wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje, dokumenty i zawiadomienia oraz kompletne oferty Wykonawcy przekazują:
 1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl (w ,,Temacie” przesyłanej wiadomości należy podać: ,,Dostawa energii - SA.270.11.2023”.
 2. pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście na adres: Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki  z dopiskiem: ,,Dostawa energii - SA.270.11.2023”,    w przypadku składania oferty pocztą tradycyjną/kurierem liczy się data wpływu do Zamawiającego
 1. Dokumenty przekazywane elektronicznie mogą być w postaci:
 1. skanu (kopii podpisanego dokumentu papierowego) zapisanego w formacie PDF,
 2. elektronicznego dokumentu w formacie PDF opatrzonego wewnętrznym podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym,
 1. Dokumenty przekazywane w formie papierowej mogą być w postaci:
 1. kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 2. oryginału.
 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawie zmówienia są:

Pani Renata Laskowska - Komorowska

Tel.: 22 781 62 09

e-mail: renata.komorowska@warszawa.lasy.gov.pl

Szczegóły w materiałach do pobrania.