Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

na usługę sprzątania biura nadleśnictwa

Nadleśnictwo Drewnica poszukuje firmy do sprzątania biura  Nadleśnictwa w Ząbkach przy ul. Kolejowej 31.

Termin rozpoczęcia  zlecenia: 01.01.2024 r.

Termin zakończenia zlecenia: 31.12.2024 r.

Informacje udzielane są pod nr tel.: 22 781-62-09, wew. 673.

Zakres prac oraz wzór umowy ujęte zostały w załącznikach. Z zakresem prac można również zapoznać się osobiście, po wcześniejszym umówieniu się.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, który wykonywał usługi sprzątania w biurze Nadleśnictwa Drewnica w latach poprzednich, a z którym współpraca nie przebiegała prawidłowo, podając uzasadnienie odrzucenia oferty.

Zainteresowane firmy prosimy o złożenie ofert w zaklejonej kopercie z napisem „Sprzątanie” w Sekretariacie Nadleśnictwa Drewnica do dnia 11.12.2023 r. do godz. 10.00 lub drogą elektroniczną na adres: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl.

Kryterium wyboru będzie cena brutto za usługę / miesięcznie oraz przedstawienie co najmniej trzech pozytywnych referencji z wykonywania usług sprzątania obiektów biurowych.

Złożona oferta stanowi dowód, że Wykonawca zapoznał się z projektem umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 22.12.2023 r. po godzinie 10:00 i ogłoszony na stronie internetowej Nadleśnictwa Drewnica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wybrana firma zostanie niezwłocznie poinformowana drogą mailową. Wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. pod rygorem unieważnienia jego oferty.

Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy