Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Nadleśnictwo Drewnica ogłasza nabór na stanowisko referenta w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica w sprawie naboru na stanowisko referenta w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
(nabór wewnętrzny)

I.    Organizator naboru:

Nadleśnictwo Drewnica
ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
tel. 22 781 62 09
e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
 
II.    Miejsce wykonywania pracy:

Biuro Nadleśnictwa Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki.

III.    Ogólny zakres zadań:

1.    Obsługa sytemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
2.    Koordynacja korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej.
3.    Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu.
4.    Obsługa procesu składania i realizacji zamówień.
5.    Gotowość do podejmowania działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną.
6.    Dekretacja, rozliczanie i ewidencja dokumentów księgowych.

IV.    Wymagania formalne:

1.    Wykształcenie wyższe (np. administracyjne) lub średnie i 1 rok pracy na podobnym stanowisku.
2.    Znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego w zakresie MS Office (Word, Excel).

V.    Wymagania dodatkowe:

1.    Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
2.    Wysoka kultura osobista.
3.    Dobra organizacja pracy.
4.    Dyspozycyjność.
5.    Znajomość systemu EZD.
6.    Znajomość obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
7.    Prawo jazdy kategorii B.

VI.    Oferujemy:

1.    pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2.    po okresie próbnym umowę o pracę na czas określony 1 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
3.    możliwość rozwoju zawodowego,
4.    warunki pracy i płacy zgodne z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników PGL LP.

VII.    Wymagane dokumenty:

1.    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
5.    kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),
6.    oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej – klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy (załącznik nr 1), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kompletną ofertę wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail, należy złożyć osobiście w sekretariacie nadleśnictwa w godzinach od 7:15 do 15:15, przesłać na adres e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną w formie papierowej na adres: Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Dziale Administracyjno-Gospodarczym” w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15:15 - liczy się data wpływu oferty do nadleśnictwa. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Drewnica. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane ani zwracane. Zostaną one komisyjnie zniszczone po rozstrzygnięciu naboru, podobnie jak dokumenty osób nie zakwalifikowanych.

Kandydaci, których oferty zostaną zakwalifikowane do procedury naboru, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Nadleśniczy
Nadleśnictwa Drewnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.
W naborze mogą brać udział pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP oraz osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 r.