Wydarzenia Wydarzenia

Nabór na referenta w dziale administracyjno-gospodarczym

Ogłoszenie
Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica
ogłasza nabór na referenta w dziale administracyjno-gospodarczym ds. obsługi sekretariatu –
na zastępstwo

Organizator naboru
Nadleśnictwo Drewnica
ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
tel. 22 781 62 09
e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

Tryb prowadzenia naboru
1. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy
w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Dyrektora RDLP w Warszawie z dnia 02 lipca
2020 r. , znak: DO.101.4.2020.

Warunki zatrudnienia
1. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony
na zastępstwo poprzedzona umową na okres próbny.
2. Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi
zmianami.


Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (np. administracyjne) lub średnie i 1 rok pracy na podobnym
stanowisku.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz pakietu oprogramowania MS
Office: World, Excel, Outlook.
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wymienionym stanowisku.


Wymagania dodatkowe (preferowane)
1. Komunikatywność.
2. Dobra organizacja pracy.
3. Dyspozycyjność.
4. Prawo jazdy kategorii B.
5. Znajomość systemu EZD.


Oczekiwania wobec kandydata
1. Umiejętność pracy w zespole.
2. Umiejętność pracy pod presją czasu.
3. Samodzielność, odpowiedzialność.

4. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
5. Dyspozycyjność.
6. Dokładność i rzetelność.


Opis czynności wykonywanych na stanowisku – zakres najważniejszych zadań
1. Rejestrowanie dokumentów w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie
Dokumentacją), skanowanie przesyłek wpływających i przekazywanie przesyłek
zgodnie z zasadami obiegu dokumentów.
2. Pełna obsługa dokumentacji w systemie EZD.
3. Przyjmowanie i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentacji wewnętrznej i pism
wychodzących.
4. Obsługa centrali – telefonii IP, faxu.
5. Koordynacja przyjęć interesantów.
6. Wysyłka i odbiór przesyłek (mail, poczta).
7. Zaopatrzenie sekretariatu w materiały biurowe, artykuły spożywcze w ramach potrzeb.
8. Logistyka spotkań i narad w sali konferencyjnej.
9. Dbanie o stan i wyposażenie zaplecza kuchennego.
10. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
11. Prowadzenie ewidencji zamówień towarów w Nadleśnictwie Drewnica.
12. Dbanie o porządek i czystość na terenie biura Nadleśnictwa, współpraca z firmą
wykonującą usługę sprzątania biura.
13. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej.
14. Współpraca z radcą prawnym w zakresie powierzonych spraw.
15. Dekretacja i rozliczanie dokumentów księgowych z zakresu swojego działania (energia
elektryczna i inne media, opłaty telekomunikacyjne).
16. Prowadzenie kontrolek zużycia wody, energii, gazu.
17. Branie czynnego udziału w akcjach edukacyjnych i promocyjnych Nadleśnictwa.
Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.


Wymagane dokumenty
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
(świadectwa pracy),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
5. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),
6. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej –
klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy (załącznik nr 1), zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kompletną ofertę wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz
adresem e-mail, należy złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa w godzinach od 715 do
1515 lub przesłać pocztą tradycyjną w formie papierowej na adres: Nadleśnictwo Drewnica, ul.
Kolejowa 31, 05-091 Ząbki z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Nadleśnictwie Drewnica”
w terminie do 30.05.2022 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do Nadleśnictwa;
w przypadku nadesłania dokumentów pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu dokumentów
do sekretariatu Nadleśnictwa Drewnica). Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą
rozpatrywane ani zwracane. Zostaną one komisyjnie zniszczone po rozstrzygnięciu naboru,
podobnie jak dokumenty osób nie zakwalifikowanych.


Nadleśnictwo Drewnica informuje, że po przeprowadzeniu formalnej oceny ofert na rozmowę
kwalifikacyjną będą zaproszeni wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne, pozostałe
osoby składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o odrzuceniu oferty bez podania
uzasadnienia.


Po zakończonej rekrutacji, w terminie 2 tygodni dokumenty aplikacyjne odrzucone na każdym
z etapów postępowania rekrutacyjnego, pozostaną do odbioru w siedzibie Nadleśnictwa
Drewnica, a w przypadku nieodebrania zostaną trwale zniszczone lub usunięte.
Nabór na w/w stanowisko może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez
podania przyczyny.

Załączniki w materiałach do pobrania.