Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Drewnica informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia znajdujących się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa.

Grunty przeznaczone do zalesienia to nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia lub objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zasięg administracyjny Nadleśnictwa można sprawdzić na portalu Banku Danych o Lasach.

Oferta powinna zawierać:

1. Oznaczenie nieruchomości: nazwa gminy, obrębu ewidencyjnego, numer działki/działek ewidencyjnych,

2. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

W przypadku posiadania dodatkowych dokumentów Nadleśnictwo Drewnica zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty:

1. Informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli nieruchomość jest objęta planem) lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (jeżeli została wydana),

2. Wypisu z rejestru gruntów lub uproszczonego wypisu z rejestru gruntów,

3. Operatu szacunkowego wyceny nieruchomości (jeżeli został sporządzony).

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

1. być własnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),

2. mieć założoną księgę wieczystą,

3. nie być przedmiotem sporów granicznych,

4. w Ewidencji Gruntów i Budynków być sklasyfikowane jako las albo rola przeznaczona w mpzp do zalesienia bądź objęta decyzją o warunkach zabudowy,

5. mieć ustalone w terenie granice.

W przypadku pytań lub wątpliwości Nadleśnictwo Drewnica zwraca się z prośbą o kontakt pod numerem telefonu: (22) 781-62-09 wew. 334.