Wydarzenia Wydarzenia

Nabór na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody, edukacji leśnej i informacji pełniącego funkcję rzecznika prasowego Nadleśnictwa

Termin naboru do 18 stycznia 2022r

Warunki zatrudnienia
1. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – po okresie próbnym umowa o pracę na czas określony 1 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
2. Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi
zmianami / Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk,
stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.


Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie średnie leśne lub wyższe leśne.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku (w głównej mierze doświadczenie w pracy z dziećmi).
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania MS Office.
6. Brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.
7. Niekaralność sądowa za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

Szczegóły w materiałach do pobrania.