Wydarzenia Wydarzenia

Nabór na referenta w Dziale Administracyjno-gospodarczym – na zastępstwo (nabór zewnętrzny)

Termin składania ofert do 25.04.2022r. do godz. 10:00

Warunki zatrudnienia

1. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas

    określony na zastępstwo poprzedzona umową na okres próbny.

2. Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z  

    ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Lasów   

    Państwowych z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi zmianami.

Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe (np. administracyjne) lub średnie i 1 rok pracy na  

    podobnym stanowisku.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.

3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz pakietu  

    oprogramowania MS Office: World, Excel, Outlook.

4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wymienionym stanowisku

Szczegóły naboru w materiałach do pobrania.