Aktualności Aktualności

Projekty i Fundusze Europejskie

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 100 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 944 030 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 782 446 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 915 079,10 zł

 

 

W ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Drewnica wykona:

- działanie ochronne ujęte w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi Czarnej Strugi” , ukierunkowane na ochronę siedliska przyrodniczego 91E0, polegające na eliminacji niecierpka drobnokwiatowego.

- Działania ochronne ukierunkowane na ochronę siedliska przyrodniczego 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska polegające na eliminacji lub ograniczeniu procesu sukcesji wtórnej, poprzez usunięcie 100% osobników drzew, w tym w szczególności drzew z gatunku m.in. brzoza Betula sp. i wierzba Salix sp. oraz eliminacji lub ograniczeniu udziału niepożądanych roślin zielnych po przez mechaniczne wykoszenie powierzchni płatów siedliska.