Aktualności Aktualności

OBIEKT MONITOROWANY

Nadleśnictwo Drewnica informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica przy ul. Kolejowej 31, 05-091 Ząbki.

2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica, zwane dalej „Nadleśnictwem” powołało Inspektora Ochrony Danych, e-mail: drewnica@iod.expert.

3. Dane osobowe w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe związane z monitoringiem prowadzonym za pośrednictwem kamer interwencyjnych, fotopułapek, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych przechowywane są odpowiednio przez okres 30 dni, a w przypadku monitoringu wizyjnego przez okres do 7 dni. Jeżeli dane osobowe utrwalone w powyższy sposób będą wykorzystywane jako dowód w prowadzonym postępowaniu, będą przechowywane do czasu zakończenia danego postępowania lub będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązujących przepisów prawa.

6. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.