Aktualności Aktualności

Monitoring wizyjny na terenie siedziby Nadleśnictwa Drewnica

Regulamin określa: cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie i obiektach Nadleśnictwa Drewnica, miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektów, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

1. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Drewnica z siedzibą w Ząbkach przy ul. Kolejowej 31.

2. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz ustalenie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się na terenie infrastruktury w następujących lokalizacjach:

a) teren wokół budynku siedziby nadleśnictwa przy ul. Kolejowej 31,

b) pomieszczenia wewnątrz budynku siedziby nadleśnictwa, tj. wejście główne i korytarze.

3. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w nadleśnictwie jest art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

5. Monitoring wizyjny nie stanowi środka kontroli wykonywania pracy przez pracownika.

6. System monitoringu wizyjnego składa się z:

a. kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;

b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku magnetycznym;

c. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

7. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane. 8. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami lub naklejkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.

9. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach administratora danych.

10. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. policji, sądom, prokuraturze na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

11. Okres przechowywania danych wynosi 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

12. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

13. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do administratora danych z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Drewnica, w terminie do 10 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe nadpisanie przez kolejne nagrania.

14. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wjazd na parking itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.

15. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

16. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi: a) numer porządkowy kopii; b) okres, którego dotyczy nagranie; c) źródło danych, np.: kamery na korytarzu; d) data wykonania kopii; e) dane osoby, która sporządziła kopię.

17. Kopia przechowywana jest w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

18. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych, np.: kamera nr……;

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię;

f) podpis osoby, która sporządziła kopię;

g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii,

h) podstawa sporządzenia kopii.

19. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu gwarantującego trwałą utratę danych.

20. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia.

21. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej.

22. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora danych.

23. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora danych.

24. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.