Aktualności Aktualności

II Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Drewnica ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica, przeznaczonych wyłącznie na prowadzenie działalności rolniczej.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg – grunty rolne” należy składać na załączonym druku Oferty (zał. nr 3) w sekretariacie Nadleśnictwa Drewnica, Kolejowa 31, 05-091 Ząbki w terminie do 6 grudnia 2019 r. do godziny 10:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Drewnica przy ul. Kolejowej 31, 05-091 Ząbki w Sali konferencyjnej na 1 piętrze budynku.

Treść ogłoszenia, wykaz powierzchni do wydzierżawienia, regulamin przetargu, formularz oferty, wzór umowy oraz znajdują się do pobrania poniżej.